Vi på Symetri FM kan sköta dina digitala ritningar och modeller ner till varje enskild lokal eller lägenhet och vara din ritningssamordnare. Vi håller ordning och reda, ajourhåller era ritningar och uppdaterar era modeller vid förändringar, till exempel när ett projekt avslutas. Vi håller koll på att ritningar återlämnas i tid efter projekten. Ni når ritningarna enkelt och smidigt på mobila enheter och webben. Till dags datum hanteras ritningsarkiv motsvarande över 25 milj kvm av Symetri FM. Så du kan tryggt fokusera på kärnverksamheten och låt oss sköta tekniken.